Contact  +31620168520 info@mozaieksieraden.nl
Follow us

Privacy beleid

Mozaïek Sieraden houdt zich aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder aan de EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.  VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016.

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving, verzamelt Mozaïek Sieraden alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de diensten aan te bieden die voortvloeien uit zijn activiteit en andere voordelen, diensten en / of activiteiten die door de wet worden toegekend.

VERTROUWELIJKHEID

Alle persoonlijke gegevens, verstrekt via e-mail of in welke vorm dan ook, zullen worden behandeld in overeenstemming met de huidige regelgeving. Eigenaresse zal deze informatie in elk geval deze vertrouwelijk behandelen.

GEGEVENS DIE WORDEN BEWAARD  .

Uitsluitend contactgegevens (basiskarakter), zoals uw naam, achternaam en e-mailadres.  Deze informatie wordt ontvangen door  DE ONDERNEMING  en wordt nooit verkocht, overgedragen of verhuurd aan andere bedrijven, behalve in het logische geval voor de levering van de dienst.

HET BEDRIJF  is verantwoordelijk voor deze persoonlijke gegevensbestanden, aangemaakt door en voor   HET BEDRIJF  om de relatie met gebruikers, informatie en distributie van organisatieproducten te onderhouden en te beheren, evenals de uitvoering van verschillende activiteiten .

MET WELK DOEL

Evenzo informeren we u dat de informatie in de databases kan worden gebruikt om gebruikers te identificeren en om statistische onderzoeken uit te voeren bij geregistreerde gebruikers.

Tijdens het gegevensverzamelingsproces en telkens wanneer om gegevens wordt gevraagd, worden gebruikers geïnformeerd over de verplichte of vrijwillige aard van gegevensverzameling en, indien dit niet uit het betreffende elektronische formulier wordt afgeleid, over de noodzaak om een ​​aanvraag in te dienen gebruikerstoegang tot bepaalde inhoud van websites.

In voorkomend geval wordt de gebruikers gevraagd te vragen waarom   DE ONDERNEMING  hun gegevens kan gebruiken om hen informatie te sturen over de entiteit, de uitgevoerde activiteiten of andere gerelateerde onderwerpen.

VERPLICHTING VAN DE GEBRUIKERS ZODAT HUN GEGEVENS WORDEN GEREGISTREERD IN EEN BESTAND  .

Het invoeren van gegevens in een of meer van de gegevensverzamelingsbladen impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, wat inhoudt dat u op de hoogte bent van de gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgeving ervan en dat u zich volledig inzet voor naleving tijdens het browsen en deelnemen aan onze website.

VERMIJD DE VERZENDING VAN GEGEVENS NAAR DERDE BEDRIJVEN ZONDER DE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER

Evenzo, en hoewel de gebruiker is geïnformeerd over het mogelijke bestaan ​​van overdracht van persoonlijke gegevens aan derden, en hun toestemming voor deze overdrachten is verkregen, zal in geen geval een derde partij buiten  DE ONDERNEMING  , behalve die vallen onder de huidige wetgeving.   zonder toestemming van de gebruiker toegang hebben tot zijn persoonlijke en / of browsegegevens.  In andere gevallen zal het bedrijf samenwerken zodat deze derde partijen voldoen aan de huidige wetgeving, echter zal de verantwoordelijkheid worden geëist van de eerder genoemde derde partij.

 DE ONDERNEMING verkoopt, verhuurt of draagt ​​de persoonlijke gegevens van de gebruikers van deze website niet over, behalve wanneer dit nodig is voor de levering van de dienst zelf.

HET BEDRIJF  verkoopt, verhuurt of draagt ​​de e-mails van zijn gebruikers niet over aan andere bedrijven, behalve wanneer dit nodig is voor de levering van de dienst zelf.

VERWIJDEREN UIT DE INFORMATIEDISTRIBUTIELIJST

Af en toe  stuurt  HET BEDRIJF   een e-mail met nieuws of aanbiedingen die op deze  website  van het  BEDRIJF  kunnen voorkomen  .

U kunt zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar onze e-mail met het woord uitschrijven in het onderwerpgedeelte.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKERS VOOR HUN GEBRUIK EN INHOUD

Zowel de toegang tot de websites als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die erin is opgenomen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Daarom is het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie, afbeeldingen, inhoud en / of producten die toegankelijk zijn via de website onderhevig aan nationale of internationale wetgeving, evenals aan de principes van goede trouw en rechtmatig gebruik door gebruikers. , die volledig verantwoordelijk zal zijn voor toegang en correct gebruik.

Gebruikers zullen verplicht zijn om redelijk gebruik te maken van de diensten of inhoud, onder het beginsel van goede trouw en met respect voor de wetgeving, goede zeden, openbare orde, goede gebruiken, de rechten van derden of het bedrijf, alles volgens de mogelijkheden en doelen waarvoor ze zijn bedacht.

DE ONDERNEMING  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, direct of indirect, voor gevolgschade of winstderving als gevolg van misbruik van de dienst of inhoud gemaakt door gebruikers of derden.

GEBRUIKERSCONCEPT 

Het gebruik van de website schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving in de versie die door  het bedrijf is gepubliceerd   op hetzelfde moment dat de gebruiker toegang heeft tot de Web.  Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving elke keer dat hij van plan is de website te gebruiken zorgvuldig lezen, aangezien er wijzigingen kunnen zijn.

INFORMATIE OVER DE LINKS

Het bedrijf is    niet verantwoordelijk voor de websites die niet van hemzelf zijn en waartoe toegang kan worden verkregen via "links" of via enige inhoud die door derden ter beschikking wordt gesteld.

Elk gebruik van een toegang tot een website, niet die van hemzelf, gebeurt op wil en exclusief risico van de gebruiker en  het bedrijf  beveelt of garandeert geen informatie verkregen via een externe link.   Het bedrijf  is niet verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link of de informatie die via deze link is verkregen.  Met inbegrip van andere links of websites, de onderbreking van de service of toegang, of de poging om een ​​link te misbruiken, zowel bij het contacteren  van de website van  het  bedrijf  als bij het openen van informatie op andere websites vanaf de website van het bedrijf. 

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op deze website kunnen op sommige pagina's cookies worden gebruikt.

Het doel van deze cookies is om de service die we bieden aan klanten en bezoekers te verbeteren.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd en waarmee de volgende informatie kan worden verkregen:

* Datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker het internet heeft bezocht.

* Ontwerp van inhoud die de gebruiker heeft gekozen tijdens zijn eerste bezoek aan internet.

* Beveiligingselementen die ingrijpen bij de controle van de toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden

COOKIESBELEID

Cookies of cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computers worden geïnstalleerd waarmee onze website wordt benaderd.  Ze kunnen de identificatie opslaan van de gebruiker die de website bezoekt en de sites die ze bezoeken.  Wanneer de gebruiker (u in dit geval) ons opnieuw bezoekt, worden de cookies gelezen om deze te identificeren en hun voorkeuren en browse-instellingen te herstellen.  Als een gebruiker het gebruik van cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige diensten of functionaliteiten van de website niet beschikbaar zijn.

We willen dat deze site een goede service biedt en gebruiksvriendelijk is.  Ons doel is om u gepersonaliseerde producten en diensten aan te bieden.  In die zin stellen cookies ons in staat om:

• Identificeer geregistreerde gebruikers wanneer ze terugkeren naar de site, zodat ze resultaten van hun vorige activiteit kunnen ophalen.

• Bespaar tijd door te voorkomen dat u dezelfde informatie opnieuw moet invoeren.

• Bescherm uw veiligheid door uw inloggegevens te controleren.

Sommige cookies zijn van externe medewerkers en worden gebruikt om:

• Statistisch analyseren van de informatie waartoe gebruikers van onze site toegang hebben.  De verzamelde gegevens kunnen de activiteit van de browser van de gebruiker bij een bezoek aan ons omvatten, het pad dat gebruikers op onze site volgen, informatie van de internetprovider van de bezoeker, het aantal keren dat gebruikers de site bezoeken en het gedrag van de gebruikers. gebruikers op onze site (pagina's die u heeft bezocht, ingevulde formulieren en dergelijke).

• Identificeer de gebruikers die ons bezoeken via de uitnodiging van een bijbehorende website of een gesponsorde link.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door ze te verwijderen via de opties die uw browser biedt.

Als u aanvullende informatie wilt ontvangen over de activiteit van reclamebedrijven op internet en over hoe u uw gegevens uit de administratie van deze bedrijven kunt verwijderen, raden we u aan om www.networkadvertising.org te bezoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies:

• Google Analytics GA-tracking (_ga) om gebruikersnavigatiegegevens te verkrijgen en te analyseren.  Meer informatie op www.google.com/analytics/.  Om het verzamelen van gegevens voor analytische doeleinden door Google Analytics te beheren, gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

· Facebook-pixel om campagnes via Facebook te volgen en te analyseren: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142

• cookies, om erachter te komen of een gebruiker het cookiebeleid heeft geaccepteerd of niet.


AFWIJZING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en services die zijn opgenomen of beschikbaar zijn via de webpagina's, kunnen fouten of typografische fouten bevatten.

Er zullen periodiek wijzigingen worden aangebracht in de informatie die is opgenomen.

Het bedrijf  kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen in de diensten of inhoud.

Het bedrijf  heeft informatie en materiaal op de website verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar hoewel de overeenkomstige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, kan het niet garanderen dat deze accuraat of bijgewerkt is.

Er wordt ook opgemerkt dat de inhoud van deze website voor informatieve doeleinden is met betrekking tot kwaliteit, locatie, accommodatie, diensten en tarieven van  het bedrijf.

INFORMATIE OVER DE VRIJSTELLING VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT EEN TECHNISCHE EN / OF INHOUDSTORING

Het Bedrijf  wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of een storing van de dienst of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak.  Evenzo is  het bedrijf  niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van deze uitval, tijdelijke stroomuitval of enige vorm van indirecte schade die aan gebruikers kan worden toegebracht door oorzaken buiten de  controle van  het  bedrijf.

Het bedrijf  verklaart of garandeert niet dat de diensten of inhoud ononderbroken zullen zijn of dat ze vrij zijn van fouten, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de service of server die deze beschikbaar heeft gemaakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd dat   het bedrijf   zijn best doet om dit soort incidenten te vermijden.

In het geval dat de gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie op een van de websites, wordt aanbevolen om de ontvangen informatie met andere bronnen te controleren.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud die door  het bedrijf wordt verstrekt,  evenals de inhoud die via zijn webpagina's op het netwerk wordt geplaatst, vormt een werk volgens de wetgeving inzake intellectuele eigendom en wordt daarom beschermd door de toepasselijke internationale wetten en conventies ter zake.

Elke vorm van reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie, beschikbaarstelling en in het algemeen elke andere handeling van openbare exploitatie die verwijst naar zowel de webpagina's als hun inhoud en informatie, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van  Het bedrijf.

Bijgevolg is alle inhoud die op de verschillende websites wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, programma's, handelsnamen, merken, industriële tekeningen en elk ander teken dat vatbaar is voor industrieel en commercieel gebruik, onderworpen aan Intellectuele en industriële eigendomsrechten van  de Vennootschap  of van derden-eigenaren die naar behoren toestemming hebben gegeven voor opname op de verschillende websites.

De inhoud, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's, evenals het noodzakelijke programma voor de werking en visualisatie ervan, vormen ook een werk volgens Copyright en blijven, door daarom beschermd door toepasselijke internationale verdragen en nationale wetten inzake intellectuele eigendom.

De bovengenoemde schending impliceert het plegen van ernstige ongeoorloofde handelingen en de relevante sanctie door burgerlijke en strafrechtelijke wetgeving.

Elke handeling op grond waarvan de gebruikers van deze diensten of inhoud, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, de inhoud, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  The Company.

Specifiek en zonder uitputtend te zijn, handelingen van reproductie, distributie, tentoonstelling, verzending, heruitzending, uitzending in welke vorm dan ook, opslag op fysieke of logistieke dragers (bijvoorbeeld diskettes of harde schijven van computers), digitalisering of beschikbaarstelling uit andere databases dan die van die geautoriseerd zijn door  het bedrijf  , evenals hun vertaling, aanpassing of enige andere transformatie van deze meningen, afbeeldingen, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die beschikbaar worden gesteld aan gebruikers via De diensten of inhoud zijn in ieder geval onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele, industriële of beeldbescherming.

Het staat de Vennootschap  vrij om de toegang tot de webpagina's en tot de producten en / of diensten die daarin worden aangeboden, te beperken, evenals de daaropvolgende publicatie van de meningen, opmerkingen, afbeeldingen of commentaren die gebruikers per post kunnen sturen. 

In die zin kan het  bedrijf  , indien het dit gepast acht, de nodige filters instellen, zonder afbreuk te doen aan de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers, om te voorkomen dat inhoud of meningen op het netwerk worden geplaatst via zijn webpagina's, beschouwd als racistische, xenofobe, discriminerende, pornografische, lasterlijke of die op enigerlei wijze geweld of de verspreiding van duidelijk illegale of schadelijke inhoud bevorderen.

Gebruikers die sturen  suggesties, opmerkingen, adviezen of opmerkingen  naar de  Vennootschap  webpagina's  via de e-mail service, afgezien van het tegendeel in een bepaalde en onmiskenbare wijze uitdrukken, in de gevallen waarin voor De aard van de dienst of inhoud is mogelijk, het is wel verstaan ​​dat het de  Vennootschap  machtigt  voor de reproductie, distributie, tentoonstelling, verzending, heruitzending, uitzending in welke vorm dan ook, opgeslagen op fysieke of logistieke dragers (bijvoorbeeld floppy disks en computer harde schijf) , digitalisering, beschikbaar gesteld vanuit databases van  The Company , vertaling, aanpassing of enige andere transformatie van observaties, meningen of commentaren, gedurende de volledige periode van copyrightbescherming die wettelijk wordt geboden  Evenzo is het duidelijk dat deze toestemming kosteloos wordt verleend, en dat door het loutere feit van het verzenden van dergelijke opmerkingen, meningen of opmerkingen per e-mail, gebruikers elke aanspraak op vergoeding van de kant van  het bedrijf  afwijzen  .

In overeenstemming met de bepalingen van de vorige paragraaf is   de Vennootschap  ook bevoegd om over te gaan tot wijziging of wijziging van dergelijke opmerkingen, meningen of commentaren, om ze aan te passen aan de redactionele opmaakbehoeften van de webpagina's, zonder in staat te zijn om Het is duidelijk dat er absoluut elke vorm van schade is aan een van de morele bevoegdheden van het auteursrecht die gebruikers erover kunnen hebben.

Elke technische, logistieke of technologische hulpbron is verboden, op grond van een derde partij die direct of indirect, met of zonder winstoogmerk, kan profiteren van elke inhoud, formulieren, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de pagina's web, of de inspanning die door  het bedrijf wordt geleverd  voor de werking ervan.  In het bijzonder is elke link, hyperlink, framing of soortgelijke link die tot stand kan worden gebracht in de richting van de webpagina's van het  bedrijf,  zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming  van  het bedrijf,  verboden  Elke overtreding van de bepalingen in dit punt zal worden beschouwd als een aantasting van de intellectuele eigendomsrechten van  het bedrijf op de webpagina's en al hun inhoud.

Het bedrijf  neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de bovengenoemde gedragingen en acties, op dezelfde manier dat het geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor inhoud, diensten, producten, enz….  Derden die rechtstreeks of via banners, links, links, hyperlinks of soortgelijke links op de websites van het  bedrijf toegang hebben.